Ułatwienia dostępu

EGZAMIN MATURALNY
W TERMINIE POPRAWKOWYM


EGZAMIN USTNY

21 sierpnia 2023r. (poniedziałek)
JĘZYK POLSKI – godz. 09.00 – sala 119
JĘZYK ANGIELSKI – godz. 09.30 – sala 118

Zdający proszeni są o zgłoszenie się 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty).


EGZAMIN PISEMNY
22 sierpnia 2023r. (wtorek)
MATEMATYKA – sala 5 (konferencyjna)

Zdający proszeni są o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej o godz. 08.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) oraz z długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych określonych w Komunikacie dyrektora CKE.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

07 LIPCA 2023 R.

 

Zdający (poprzez ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika) ma możliwość sprawdzenia wyników egzaminu na stronie https://wyniki.edu.pl(od godz. 08.30)

Termin wydania zdającym świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach –

07 lipca 2023r.

4 alrG – godz. 12.30

4dhG  – godz. 13.00

4 fgG  – godz. 13.30

Absolwenci z lat ubiegłych – od godz. 14.00

 

Absolwenci uprawnieni do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7)

do dnia 14 LIPCA 2023 r.do godz. 15.30

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

część ustna: 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek)

część pisemna: 22 sierpnia 2023r. (wtorek) godz. 09.00

 

Uroczystym apelem zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023.

Do zobaczenia we wrześniu.

  

UWAGA!


EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP2

29.08.2023 r. (WTOREK)

godz. 8.00 – MATEMATYKA (klasy:4alrG, 4dhG, 4fgG, 3dg, 1fk, 1ad, 4dh, 2ghl, 1g, 1l, 3al)

                 - WYCHOWANIE FIZYCZNE (klasa 2fk)

godz. 12.00 – JĘZYK POLSKI (klasy:4alrG, 4dhG, 4fgG, 4dh, 3dg)

                   - JĘZYK ANGIELSKI (klasy:4alrG, 2afr, 1fk)

Listy zdających znajdują się w sekretariacie szkoły.

Zakres materiału obowiązujący na egzaminie z poszczególnych przedmiotów znajduje się w sekretariacie szkoły.


Wykaz sal egzaminacyjnych na egzaminy poprawkowe.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Numer sali

1.

Matematyka

Klasy:4alrG, 4dhG, 4fgG, 3dg, 1fk, 1ad

316

2.

Matematyka

klasy:4dh, 2ghl, 1g, 1l, 3al

315

3.

Język polski

313

4.

Język angielski

314

5.

Wychowanie fizyczne

sala gimnastyczna